Enjoy the free life!

Privacy/cookie-beleid

You will find the English version of this policy below.

Persoonsgegevens die wij verwerken
JoKe Travel heeft niet tot doel het verzamelen van persoonsgegevens of andere zaken die onderhevig zijn aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke op 25 mei 2018 in werking is getreden binnen Nederland en de Europese Unie. Wij verwerken enkel persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt via ons contactformulier en/of email.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Websitenaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar gegevens aan ons verstrekken, gaan wij ervan uit dat zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@joketravel.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
JoKe Travel verwerkt uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op de informatie die u verstrekt heeft via ons contactformulier of email.

Geautomatiseerde besluitvorming
JoKe Travel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JoKe Travel) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
JoKe Travel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij bewaren uw gegevens dus niet langer dan de periode die nodig is om de communicatie via ons contactformulier en/of email met u af te handelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
JoKe Travel verstrekt uitsluitend en alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. JoKe Travel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden met deze persoonsgegevens omgaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
JoKe Travel gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Wij maken geen gebruik van andere analytische cookies en cookies om op uw voorkeuren gerichte reclame op onze website te tonen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Via deze website kunt u ook onze social media accounts benaderen, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via deze website doorverwezen wordt. Joke Travel heeft hierop geen invloed. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op deze websites. Meer informatie over hun privacy beleid vind je op de websites van Facebook, Instagram en Twitter.

Hyperlinks
JoKe Travel wijst u erop dat deze website links bevat naar andere websites (hyperlinks). Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen
JoKe Travel behoudt zich het recht voor de privacy- en cookieverklaring op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via deze website. Ook vindt u hier de meest actuele versie. Wij adviseren u regelmatig op deze webpagina te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JoKe Travel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@joketravel.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

JoKe Travel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
JoKe Travel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@joketravel.com.

 

English Version

 

Personal data we process
The purpose of JoKe Travel is not to collect your personal data or other information which is subject to the General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR became effective the 25 May 2018 in The Netherlands and the European Union. We only process personal information which you have given to us yourself by means of our contact form or email.

Below you wil find a list of the personal information we process:

  • First- and last name
  • Email address
  • Name of your website

Special and/or sensitive personal information
Our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years of age. If visitors who are 16 or under provide information to us, we assume that they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@joketravel.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data
JoKe Travel processes your personal data to be able to react on the information you have provided by means of our contact form or email.

Automated decision-making
JoKe Travel does not take decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example an employee of JoKe Travel).

Storage time of your personal data
JoKe Travel does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected, unless this is necessary to comply with legal obligations. We therefore do not store your data longer than the period required to handle the communication via our contact form and/or email with you.

Sharing personal data with third parties
JoKe Travel will only and exclusively provide data to third parties if this is necessary for the execution of our agreement with you, or to comply with a legal obligation. JoKe Travel is not responsible or liable for the way in which third parties deal with these personal data.

Cookies, or similar techniques, that we use
JoKe Travel uses only technical and functional cookies and analytical cookies that do not infringe your privacy. We do not use other analytical cookies and cookies to show targeted advertising on our website. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences. We can also optimize our website with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

Social media
Through this website you can also access our social media accounts, such as Facebook, Instagram and Twitter. These parties can place cookies on your computer if you are referred via this website. Joke Travel has no influence on this. This privacy and cookie statement does not apply to these websites. More information about their privacy policy can be found on the websites of Facebook, Instagram and Twitter.

Hyperlinks
JoKe Travel wishes to inform you that this website contains links to other websites (hyperlinks). This privacy and cookie statement does not apply to the linked websites.

Amendments
JoKe Travel reserves the right to change the privacy and cookie statement at any time. These changes will be announced via this website. You will also find the latest version here. We advise you to regularly check on this web page if changes have been made.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by JoKe Travel and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have in your computer file to you or another organization mentioned by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to info@joketravel.com.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but within four weeks, at your request.

JoKe Travel also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we protect personal data
JoKe Travel takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact us at info@joketravel.com.