Enjoy the free life!

Disclaimer

Alles op deze website is eigendom van JoKeTravel.com.

De inhoud van de website bestaat uit een weergave van eigen ervaringen en meningen van JoKeTravel.com of is een weergave van de door ons verzamelde informatie ter voorbereiding van een te ondernemen of reeds ondernomen activiteit. Aangezien het ONZE ervaringen en meningen betreffen die uiteraard, om de meest uiteenlopende redenen, totaal kunnen verschillen van andermans ervaringen en belevingen kunt u aan deze website geen enkel recht ontlenen. Advies is dan ook,  ga niet blindelings af op hetgeen wij hier schetsen, maar gebruik altijd uw gezonde verstand en meerdere bronnen.

Beeld-, film- en/of geluidsmateriaal en teksten zijn door JoKeTravel.com zelf geproduceerd en mogen niet zonder schriftelijk vooraf gevraagde en verkregen goedkeuring worden gebruikt. Hiervoor kunt u het contactformulier gebruiken.

Ingeval  er gebruik wordt gemaakt van materiaal van anderen, wordt de bron vermeld en waar nodig vooraf toestemming gevraagd.

Reacties die bezoekers plaatsen onder inhoud op onze website zijn geheel voor rekening van degene die de reactie heeft geplaatst. Deze reacties kunnen niet als vertrouwelijk worden behandeld en zijn vrij van eigendomsrechten. Bij het geven van een reactie dient men de gebruikelijk fatsoensnormen en wetgeving in acht te nemen. JoKeTravel.com behoudt zich het recht voor om de reactie zonder opgaaf van redenen te verwijderen, te weigeren of in te korten.

Gaarne uw begrip voor het bovenstaande.

The content of this website is the property of JoKeTravel.com.

This website consists of a representation of own experiences and opinions of JoKeTravel.com or is a representation of information we have collected in preparation for an activity to be undertaken or already undertaken. Since it concerns OUR experiences and opinions which, for the most diverse reasons, can differ completely from other people’s experiences, you can not derive any rights from this website. Advice is therefore not to follow blindly to what we outline here, but always use your common sense and consult multiple sources.

Image, film and / or sound material and texts are produced by JoKeTravel.com and may not be used without prior written requested and obtained approval. You can use the contact form for this.

In case of use of material from others, the source is mentioned and, where necessary, permission is requested.

Comments placed by visitors on our website are entirely the responsibility of the person who posted the response. These comments can not be treated as confidential and are free of property rights.When giving a reaction, the usual decency standards and legislation must be observed. JoKeTravel.com reserves the right to delete, refuse or shorten the response without giving reasons.

Thank you for understanding the above.

© 2018 JoKeTravel.com